Regulamin korzystania z apartamentu

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.


WPROWADZENIE

 1. Wynajmującym jest właściciel/Zarządca Apartamentów "Anielka Sport" Magdalena Wójciak ul. Kościeliska 74d, 34-500 Zakopane.
 2. Najemcą jest pełnoletni Gość apartamentu, który zawarł z Wynajmującym Umowę Najmu. Osoby niepełnoletnie mogą gościć w apartamencie jedynie w towarzystwie swoich pełnoletnich opiekunów. W momencie zameldowania, Najemca zobowiązany jest do wylegitymowania się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

I. KORZYSTANIE Z APARTAMENTU

 1. W ramach umowy najmu, Najemca dysponuje apartamentem/pokojem w dniach i godzinach określonych w umowie.
 2. Wejście do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi w uzgodnionym pomiędzy Najemcą a Wynajmującym czasie, nie wcześniej niż o 16.00. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie później niż o 11.00. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego.
 3. Apartament w całości przeznaczony jest dla osób NIEPALĄCYCH, w związku z powyższym WEWNĄTRZ APARTAMENTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. W apartamentach posiadających balkon, dozwolone jest palenie na balkonie.
 4. W apartamencie może nocować wyłącznie tyle osób i te osoby, które zostały wymienione w umowie. Najemca ma prawo przyjmować gości w okresie pobytu jedynie za zgodą Wynajmującego w godzinach 8.00 – 20.00. Goście Najemcy, którzy będą przebywać w apartamencie poza tymi godzinami, traktowani będą jako dodatkowi Najemcy i pobrana będzie od nich opłata zgodnie z planem cenowym obwiązującym w danym dniu, a w szczególnych przypadkach (np. w przypadku uciążliwych dla sąsiadów imprez lub w przypadku przebywania w apartamencie dodatkowych gości bez zgody Wynajmującego) zastosowanie będzie miał pkt, 8 i 9 niniejszego regulaminu.
 5. Dla celów realizacji umowy Najemca w dniu przyjazdu otrzyma klucz do drzwi wejściowych apartamentu oraz kod do drzwi wejściowych budynku. Najemca jest zobowiązany nie udostępniać klucza ani kodu osobom trzecim, a w dniu wyjazdu zwrócić oryginał klucza. W przypadku zagubienia klucza wejściowego do apartamentu, Najemca pokryje koszt wymiany zamka w drzwiach, na identyczny jak ten, do którego został zgubiony klucz. Najemca zobowiązany jest zamykać apartament każdorazowo gdy go opuszcza, nawet gdy czyni to na chwilę.
 6. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano. W apartamencie obowiązuje kategoryczny zakaz organizowania imprez.
 8. W przypadku awantur, głośnych imprez, nieprzestrzegania ciszy nocnej, nieprzestrzeganie porządku domowego (np. śmiecenie w budynku i w obrębie budynku lub palenie papierosów w apartamencie), niestosowania zasad dobrego sąsiedztwa lub innych przypadków nieprzestrzegania regulaminu lub/ i porządku publicznego, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania od Najemcy kary umownej* a w skrajnych przypadkach powiadomienia Policji, bądź odpowiednich służb.

II. KARY UMOWNE

 1. Zorganizowanie imprezy lub zakłócanie ciszy nocnej – 100 zł
 2. Palenie papierosów wewnątrz apartamentu – 500 zł
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie w godzinach 20.00 – 7.00 – 100 zł ( za każdą osobę).
 4. Inne zdarzenie łamiące regulamin – 300 zł.
 5. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem lub/i regulaminem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenie Umowy, ze skutkiem natychmiastowym. Za niewykorzystany czas pobytu, Najemcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji od Najemcy w celu zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń, braków w wyposażeniu lub na poczet kary umownej wymienionej w pkt 8 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje wszystkich zniszczeń lub braków w wyposażeniu, Najemca zobowiązuje się pokryć różnicę pomiędzy kaucją, a faktycznymi kosztami,a w przypadku, gdy kaucja nie zostanie pobrana, całkowity koszt, zarówno wszystkich zniszczeń i braków jak i strat związanych z doprowadzeniem apartamentu do stanu z dnia podpisywania umowy najmu (z uwzględnieniem przychodów za każdy dzień, w którym apartament będzie w związku z tymi zniszczeniami wyłączony z użytkowania).
 8. Za wartościowe rzeczy, pozostawione w apartamentach nie odpowiadamy.

III. PORZĄDEK

 1. Apartament przed oddaniem do dyspozycji gości, podlega gruntownemu sprzątaniu.
 2. Obowiązkiem Najemcy jest bieżące utrzymywanie apartamentu w czystości w stanie adekwatnym do normalnego użytkowania. Wszelkie niezbędne do tego celu wyposażenia jak i środki czystości znajdują się na wyposażeniu apartamentu.

IV. KONTAKTY I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący w trakcie trwania najmu jest do dyspozycji Najemcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00 pod podanymi poniżej numerami telefonów.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nieodbierania telefonu, w przypadku wykonywania czynności zawodowych, z zapewnieniem kontaktu zwrotnego, w najbliższym, możliwym czasie.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się aby stan apartamentu i jego wyposażenia były zgodne z przedstawioną ofertą z dnia dokonania rezerwacji.

Residence NA SZYMOSZKOWEJ


Luxury apartments in Zakopane

Are you planning to stay in the Tatras? Welcome to the Szymoszkowa Residence.
We provide excellent conditions for rest, friendly and professional service, which is already convinced our guests. Many of them shared their reviews. Maybe you join them?

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
Cookies are small text files that can be used by web sites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your machine if they are essential to the operation of this site but that for all others we need your permission to do so.

This site does use some non-essential cookies. We do not do this to track individual users or to identify them, but to gain useful knowledge about how the site is used so that we can keep improving it for our users. Without the knowledge we gain from the systems that use these cookies we would not be able to provide the service we do.

We use Google Analytics, a popular web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics uses cookies to help us to analyse how users use the site. It counts the number of visitors and tells us things about their behaviour overall – such as the typical length of stay on the site or the average number of pages a user views.

The information generated by the cookie about your use of our website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of our website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.